Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của trường THCS Dương Nội năm 2022

Thứ hai - 31/01/2022 10:43
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI
Số: 17/KH-THCSDN 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            Dương Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022
K HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của trường THCS Dương Nội  năm 2022
 
           Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022; Kế hoạch số 117/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục Hà Nội năm 2022, Kế hoạch số 57/KH-PGDĐT ngày 21/01/2022 của Phòng GDĐT Hà Đông về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục Hà Đông năm 2022, Trường THCS Dương Nội xây dựng Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL của nhà trường năm 2022 như sau:
 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 06/11/2020 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản pháp luật của Trung ương và Thành phố.
 • Đẩy mạnh công tác PBGDPL trong nhà trường, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật, tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh trong nhà trường.
 • Xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong lối sống, sinh hoạt, làm việc, học tập, xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Xây dựng nhà trường an toàn, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật.
 1. Yêu cầu
 • Các hoạt động về tuyên truyền PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, tránh hình thức, phô trương; kết hợp hoạt động nội khóa với hoạt động ngoại khóa.
 • Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Gắn tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố, của quận; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Đông lần thứ XXI.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Trường, của Ngành trong năm 2022.
 • Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai cho công tác PBGDPL trong nhà trường.
           II.NỘI DUNG
Kịp thời phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến GDĐT và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh. Phổ biến đầy đủ nội dung kiến thức pháp luật theo chương trình giáo dục đồng thời lồng ghép có hiệu quả nội dung PBGDPL theo các kế hoạch, chương trình, đề án của cấp THCS đối với học sinh. Trọng tâm tuyên truyền tập trung nội dung:
 1. Truyên truyền PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông điệp 5K, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống thương tích cho trẻ em, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; Quy tắc ứng xử  nơi công cộng; ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; ứng xử khi tham gia môi trường mạng; ứng xử trong cơ sở giáo dục giáo dục phổ thông.
 2. Luật Giáo dục; Luật Trẻ em; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản  pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2022; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng.
 1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 1. Cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.
 2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL, tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.
 3. Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn Giáo dục công dân, khuyến khích lồng ghép, tích hợp nội dung, kết hợp giảng dạy pháp luật vào các môn khoa học xã hội.
 4.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công tác PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của trường; viết tin bài về các hoạt động tuyên truyền PBGDPL để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường để lan toả những tấm gương tiêu biểu.
 5. Xây dựng mô hình câu lạc bộ pháp luật trong trường học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, tọa đàm theo chuyên đề về giáo dục pháp luật; các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi gắn giáo dục pháp luật với hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
 6. Tiếp tục phối hợp với Công an quận Hà Đông, công an phường Dương Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL. Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về pháp luật tại trường cho CB,GV,NV và HS. Tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT, thành phố Hà Nội phát động.
 7. Tuyên truyền, cung cấp những nội dung cơ bản của một số luật và văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý về vai trò của PBGDPL trong nhà trường.
 8. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
 9. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác PBGDPL. Nhân rộng mô hình mới, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đoàn thể, các cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL của nhà trường. Đưa nội dung tuyên truyền PBGDPL vào tiêu chí để xét thi đua hàng tháng, cả năm
 1.  KINH PHÍ THỰC HIỆN
        Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, kế toán lập dự toán và và bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã được UBND quận Hà Đông phê duyệt cho nhà trường năm 2022 để hoạt động. Ngoài ra nhà trường có thể huy động thêm sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Ban giám hiệu.
-Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của trường THCS Dương Nội năm 2022.
 • Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 3323/SGDĐT-VP ngày 20/9/2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021-2022 và Kế hoạch số 57/KH-PGDĐT ngày 21/01/2022 của Phòng GDĐT Hà Đông về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục Hà Đông năm 2022.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản luật; lựa chọn phổ biến các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, người lao động. Tuyên truyền các chủ trương, nội dung các văn bản luật liên quan đến cán bộ, giáo viên tại các hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, các buổi họp hội đồng sư phạm hàng tháng, thường xuyên theo dõi, kịp thời xử lý phản ánh kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực liên quan.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL. Duy trì chuyên mục chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường.
 • Tổ chức triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tới toàn thể CB,GV,NV và HS trong nhà trường. Hàng tháng tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” với các hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong môn Giáo dục công dân và các môn khoa học xã hội; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, giao lưu giữa các lớp tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật; phát huy vai trò hỗ trợ của các cá nhân tham gia PBGDPL trong nhà trường. Tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT, thành phố Hà Nội, UBND quận và Ngành Giáo dục Hà Đông phát động.
 • Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
 • Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại nhà trường. Chỉ đạo giáo viên bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.
 • Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dụng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL. Học tập kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để học tập, áp dụng.
 • Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội TNTPHCM, giáo viên đầu mối về tuyên truyền PBGDPL, giáo viên chủ nhiệm lớp trong triển khai tuyên truyền PBGDPL cho học sinh.
        - Triển khai các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về thi hành pháp luật liên quan đến nhà trường. Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tuyệt đối không để xảy ra thu, chi sai quy định hoặc các vấn đề vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến nhà trường và để lại những dư luận không tốt trong xã hội.
         - Động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
         - Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản luật để nắm rõ luật pháp, tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT và thành phố Hà Nội phát động. Giáo viên chủ nhiệm lớp lựa chọn phổ biến các quy định pháp luật phù hợp với học sinh. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền PBGDPL thông qua các giờ dạy, các tiết học ngoại khoá, các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp. Giáo viên bộ môn dạy lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong môn Giáo dục công dân và các môn khoa học xã hội. Cán bộ phụ trách thư viện chú trọng bổ sung tủ sách pháp luật tại thư viện; từng bước xây dựng tủ sách pháp luật điện tử trong nhà trường. Chi đoàn phối hợp với Đội TNTPHCM tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; giao lưu giữa các lớp tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật; phát huy vai trò hỗ trợ của các cá nhân tham gia PBGDPL trong nhà trường. Tổ chức thực hiện tháng cao điểm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; lên kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật; tổ chức tuyên truyền PBGDPL với các hình thức phong phú đa dạng, phù hợp.
         VI.CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Nhà trường triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này. Định kỳ báo cáo quý I, III trước ngày 03 tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 01/5; báo cáo năm trước ngày 01/11; các tổ chuyên môn gửi báo cáo về Ban giám hiệu theo địa chỉ:kimoanhc2nt@gmail.com; Ban giám hiệu tổng hợp gửi báo cáo về Phòng GDĐT theo địa chỉ: tothikimsa@gmail.com.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Trường THCS Dương Nội năm 2022, Nhà trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu để được giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Hà Đông (để báo cáo);
- Các tổ CM (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
      (đã ký)

Trần Thị Kim Oanh

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Videos

Văn bản mới

62024

Lịch trực hè

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:0

Số: 3118/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 23 | lượt tải:14

Số: 134/QĐ-PGDĐT

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 22 | lượt tải:10

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay1,440
 • Tháng hiện tại36,548
 • Tổng lượt truy cập3,218,841
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây