Kế hoạch thi GVG cấp quận

Thứ ba - 10/11/2015 21:28
Các đồng chí tổ trưởng tổ XH2, tổ TN và 2 đồng chí GV dự thi GVG cấp quận thực hiện theo kế hoạch.
Kế hoạch thi GVG cấp quận

  

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-PGD&ĐT

                   Hà Đông, ngày       tháng 11 năm 2015
 
DỰ THẢO
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận môn Sinh học, Vật lý và Tiếng Anh
Năm học 2015 - 2016

 
 
 

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 9632/SGD&ĐT-GDTrH ngày 06/10/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố môn Sinh học, Vật lý và Tiếng Anh năm học 2015 - 2016;
Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Sinh học, Vật lý và Tiếng Anh cấp THCS quận Hà Đông năm học 2015 - 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường THCS và phòng GD&ĐT; được tổ chức định kỳ nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông.
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và toàn ngành.
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh của các môn Sinh học, Vật lý và Tiếng Anh nói riêng và các bộ môn văn hoá nói chung.
- Kết quả Hội thi là căn cứ để tuyển, chọn cử giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016.
2. Yêu cầu:
- Hội thi được tổ chức tập trung như một ngày hội về chuyên môn, phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục và tiếp tục thực hiện đổi mới hoàn thiện nội dung và hình thức tổ chức Hội thi. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện cuộc vận động “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
- Giáo viên dự thi phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy chế thi, nghiêm túc, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng KH-CNTT, tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trong việc sử dụng hợp lý thiết bị, đồ dùng dạy học, khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm đồ dùng dạy học phục vụ thiết thực cho việc giảng dạy và học tập bộ môn.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI
1. Đối tượng:
Giáo viên các trường Trung học Cơ sở (THCS) công lập (biên chế hoặc hợp đồng quận dài hạn) và giáo viên cơ hữu của các trường THCS ngoài công lập trên địa bàn quận Hà Đông đang trực tiếp giảng dạy môn Sinh học, Vật lý và Tiếng Anh năm học 2015 - 2016.
2. Số lượng:
Mỗi trường thành lập một đội tuyển tham dự Hội thi cấp quận trong đó mỗi môn Sinh học, Vật lý và Tiếng Anh chọn cử 01 giáo viên dự thi.
3. Điều kiện:
Giáo viên tham dự Hội thi cấp quận phải hội đủ các điều kiện sau đây:
- Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận, xếp loại;
- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận;
- Được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THCS năm học 2014 - 2015.
- Có giấy chứng nhận đạt GVDG cấp trường trong 2 năm trước liền kề;
- Được tuyển chọn qua vòng thi cấp trường và được nhà trường đề cử.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- Hồ sơ chuyên môn gồm: Tập thiết kế bài giảng (giáo án) môn dự thi năm học 2015 - 2016, sổ điểm cá nhân, sổ lưu đề bài kiểm tra, sổ ghi các tài liệu tham khảo (nếu có). 
- Hồ sơ xác nhận thành tích đạt danh hiệu GVG gồm: báo cáo thành tích hoạt động chuyên môn của cá nhân có xác nhận của nhà trường, phiếu dự giờ các tiết dạy, giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 - 2016 và 02 năm liền kề trước đó.
- Đề cương SKKN (Nội dung cần tập trung vào những vấn đề phục vụ cho việc đổi mới dạy học bộ môn, khuyến khích các đề tài mà nội dung được minh hoạ qua tiết dạy) đã được thông qua tổ, nhóm chuyên môn, hội đồng xét duyệt SKKN của nhà trường. Giáo viên có thể bảo lưu SKKN của mình trong năm 2014 - 2015 sau khi đã được bổ sung và nâng cao (nộp 02 bản).  
- Hồ sơ nộp về phòng GD&ĐT quận chậm nhất ngày 16/11/2015.
III. TỔ CHỨC HỘI THI
1. Giới hạn thi: Chương trình môn Sinh học, Vật lý và Tiếng Anh ở tất cả các khối lớp.
2. Nội dung thi:
- Đề cương chi tiết (khoảng 07 trang giấy A4) SKKN được hội đồng khoa học trường thông qua (có xác nhận) trong năm tổ chức hội thi.
- Một bài kiểm tra viết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình, cấp học THCS, những quy định của pháp luật liên quan đến Giáo dục Phổ thông (bài kiểm tra năng lực).
- Thực hành giảng dạy 01 tiết trên lớp (xác định tiết dạy bằng hình thức bốc thăm).
3. Hình thức thi:
- Nhà trường nộp cho Ban tổ chức đề cương chi tiết SKKN của giáo viên đã được hội đồng khoa học thông qua. Có thể bảo lưu SKKN năm 2014 -2015 sau khi đã bổ sung, nâng cao; trong đó cần tập trung vào những vấn đề phục vụ cho việc đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, khuyến khích các đề tài mà nội dung được minh họa qua tiết dạy.
- Bài kiểm tra năng lực (thi chung ngay sau khai mạc hội thi) là bài thi viết, bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài: 60 phút.
- Thực hành dạy 01 tiết (đã bốc thăm), tiết dự thi là tiết dạy lần đầu tiên được giảng dạy cho học sinh tại lớp học đó theo lịch thi của Phòng GD&ĐT. Ban tổ chức Hội thi sẽ tổ chức bốc thăm chọn tiết dạy ít nhất là 01 tuần trước thời điểm thi giảng. Giáo viên được tiếp xúc với học sinh trước 01 ngày ở thời điểm dự thi. Các tiết dự thi thực hành của mỗi trường được tổ chức trong cùng một ngày tại một trường THCS được đặt địa điểm thi trong cụm.
+ Bài thi giảng được Nhóm giám khảo (ít nhất có 03 thành viên) đánh giá và cho điểm độc lập theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp học.
+ Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Ban giám khảo có thể hỏi thêm một số vấn đề (nếu cần). Giáo viên có thể trao đổi, đề nghị giải thích về những vấn đề liên quan đến tiết dạy của mình; không được phép tiếp xúc riêng với các thành viên Ban giám khảo trước và sau khi thi.
+ Điểm kết luận của tiết thực hành là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian:
- Thi kiểm tra năng lực: ngày 30/11/2015 (Ngay sau khi tổ chức khai mạc Hội thi).
- Thi thực hành (tiết bốc thăm): ngày 09, 10, 11/12/2015.
(Thời gian cụ thể theo lịch triển khai kế hoạch Hội thi GVDG đính kèm Kế hoạch này).
2. Địa điểm:
a) Tổ chức khai mạc và thi kiểm tra năng lực tại trường THCS Văn Khê.
b) Tổ chức phần thi thực hành: Toàn quận chia làm 03 cụm (Trưởng cụm là trường đặt địa điểm thi):
- Cụm 1: Điểm thi đặt tại trường THCS Nguyễn Trãi, gồm các trường THCS Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Lê Hồng Phong, Trần Đăng Ninh, Văn Khê và Vạn Phúc.
- Cụm 2: Điểm thi đặt tại trường THCS Văn Yên, gồm các trường THCS Văn Yên, Mỗ Lao, Kiến Hưng, Mậu Lương, Phú La và Ban Mai.
- Cụm 3: Điểm thi đặt tại trường THCS Yên Nghĩa, gồm các trường THCS Yên Nghĩa, Phú Lãm, Đồng Mai, Biên Giang, Phú Lương, Dương Nội và Phổ thông Quốc tế.
3. Kinh phí tổ chức Hội thi:
- Được trích từ dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục cấp THCS năm 2015.
V.  MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN DỰ THI CẤP QUẬN
1. Yêu cầu chung:
a) Trước ngày thi 01 tuần, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường sẽ bốc thăm tiết dạy để xác định tiết dạy bốc thăm cho giáo viên của đơn vị mình.
b) Giáo viên thực hiện tiết dạy trên lớp với đối tượng học sinh của trường được đặt làm địa điểm tổ chức thi thuộc cụm thi.
c) Giáo viên được tiếp xúc, làm quen với học sinh trước ngày thi 01 ngày.
d) Giáo viên dự thi không tiếp xúc riêng với các thành viên Ban Giám khảo trước và sau khi thi.
2. Yêu cầu cụ thể
a) Bài thi viết:
- Thể hiện được kiến thức chuyên môn cơ bản đã được đào tạo đối với giáo viên chuyên ngành.
- Thể hiện được những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp, những qui định của pháp luật liên quan đến giáo dục phổ thông.
b) Tiết dạy:
- Thiết kế bài giảng (giáo án) in thành 06 bản để gửi Ban Giám khảo trước giờ dạy.
- Tiết dạy phải thể hiện được tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và thể hiện rõ nét tính đặc thù bộ môn.
- Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin, các phương tiện dạy học hiện đại phù hợp, hiệu quả.
* Ghi chú: Các đơn vị bố trí ghi hình giờ dạy của giáo viên (không ảnh hưởng tới các hoạt động dạy học trên lớp). Sau ngày dự thi, đĩa VCD (USB) giờ dạy được niêm phong và nộp cho Ban chỉ đạo Hội thi.
c) Hồ sơ chuyên môn:  
- Hồ sơ chuyên môn gồm: Tập thiết kế bài giảng (giáo án), sổ điểm cá nhân, sổ lưu đề bài kiểm tra, sổ ghi các tài liệu tham khảo (nếu có). 
- Hồ sơ xác nhận thành tích đạt danh hiệu GVG gồm: báo cáo thành tích hoạt động chuyên môn của cá nhân có xác nhận của nhà trường, phiếu dự giờ các tiết dạy, kết quả Hội thi cấp trường.
- Đề cương SKKN (Nội dung cần tập trung vào những vấn đề phục vụ cho việc đổi mới dạy học bộ môn, khuyến khích các đề tài mà nội dung được minh hoạ qua tiết dạy) đã được thông qua tổ, nhóm chuyên môn, hội đồng xét duyệt SKKN của nhà trường.
- Giáo viên có thể bảo lưu SKKN của mình trong năm 2014 - 2015 sau khi đã được bổ sung và nâng cao.  
VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI.
1. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận phải đạt các yêu cầu sau:
a) Đề cương sáng kiến kinh nghiệm đạt 6 điểm trở lên;
b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
c) Bài thi giảng đạt loại giỏi.
2. Xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi
Điểm xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi là điểm bình quân chung tổng điểm đạt được của các giáo viên dự thi trong mỗi đoàn, trong đó mỗi môn thi giải nhất được cộng thêm 05 điểm, giải nhì được cộng thêm 04 điểm, giải ba được cộng thêm 02 điểm, giải khuyến khích được cộng thêm 01 điểm.
3. Xếp giải giáo viên tham dự Hội thi
Ban tổ chức sẽ xếp giải nhất, nhì, ba, khuyến khích các giáo viên tham dự Hội thi theo từng môn thi. Điểm xếp giải các giáo viên tham dự Hội thi là tổng số điểm bài thi viết (được tính hệ số 1) và trung bình cộng điểm kết luận của 02 bài thi thực hành (được tính hệ số 2) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.
VII. SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỘI THI
1. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân.
2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách, chế độ ưu đãi đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đối với tập thể có nhiều thành tích trong Hội thi.
3. Kết quả Hội thi là căn cứ để tuyển chọn giáo viên tham dự Hội thi GVDG cấp thành phố năm học 2015 - 2016.
 
Phòng GD&ĐT quận Hà Đông yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng nghiên cứu Kế hoạch và triển khai hiệu quả, chuẩn bị thành lập đội tuyển tham dự Hội thi cấp quận đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần liên hệ trực tiếp với bộ phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.
 
Nơi nhận:
- LĐ & CV PGD&ĐT;
- Các trường THCS;
- Lưu: VT, THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thu Hương
 

LỊCH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2015 - 2016
(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-PGD&ĐT ngày     /11/2015 của Phòng GD&ĐT Hà Đông)
 
Ghi chú: Một số lịch họp dưới đây sẽ thay cho giấy mời họp về các công việc được nêu trong phần nội dung. Nếu có thay đổi lịch Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau.
 
Thời gian Nội dung công việc
06/11/2015
(thứ Sáu)
 
Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi
- Thành phần: Ban Chỉ đạo, BTC Hội thi, Hiệu trưởng các trường THCS
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Phòng GD&ĐT.
- Thời gian: 15h30’
 
16/11/2015
(thứ Hai)
 
- Các trường THCS nộp về Phòng GD&ĐT (Đ/c Trần Thanh Hương nhận) và gửi File qua hòm thư điện tử thcs-hadong@hanoiedu.vn gồm:
    + Hồ sơ đăng ký dự thi;
    + Danh sách giáo viên đăng ký dự thi (theo mẫu);
 
26/11/2015
(thứ Năm)
 
Thống nhất các tiết bốc thăm thi giảng
- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký, giám khảo).
- Địa điểm: Phòng họp S2, Phòng GD&ĐT.
- Thời gian: 14h30’
 
30/11/2015
(thứ Hai)
 
Tổ chức Khai mạc Hội thi
- Thành phần: Ban chỉ đạo, BTC Hội thi; Hiệu trưởng, CTCĐ, giáo viên tham dự Hội thi.
- Địa điểm: Trường THCS Văn Khê.
- Thời gian: 8h00’
 
Tổ chức coi thi viết
- Thành phần: BTC, giáo viên tham dự Hội thi.
- Thời gian: 9h15’ - 10h15’
- Địa điểm: Trường THCS Văn Khê.
 
Tổ chức bốc thăm tiết thi giảng
- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký); Đại diện BGH các trường THCS.
- Địa điểm: Trường THCS Văn Khê.
- Thời gian: 9h30’
 
Tổ chức chấm thi - lên điểm phần thi viết; chấm Đề cương SKKN
- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký, giám khảo).
- Địa điểm: Phòng GD&ĐT.
- Thời gian: 14h00’
 
08, 09, 10/12/2015
 
 
Tổ chức bốc thăm lớp dạy, buổi dạy, thứ tự tiết dạy cho tiết thi giảng (đã bốc thăm); giáo viên dự thi tiếp xúc với học sinh
- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký); Đại diện BGH, giáo viên dự thi các trường THCS tại mỗi cụm.
- Địa điểm: Tại trường đặt địa điểm tổ chức Hội thi theo cụm.
- Thời gian: Theo thống nhất của Trưởng cụm và các trường thuộc cụm. (Đảm bảo trước 01 ngày theo quy định: Cụm Yên Nghĩa ngày 08/12/2015; cụm Văn Yên ngày 09/12/2015; cụm Nguyễn Trãi  ngày 10/12/2015).
 
09/12/2015
(thứ Tư)
 
Tổ chức chấm thi tiết thi giảng
- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký, giám khảo)
- Địa điểm: Tại cụm thi THCS Yên Nghĩa
 
10/12/2015
(thứ Năm)
 
Tổ chức chấm thi tiết thi giảng
- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký, giám khảo)
- Địa điểm: Tại cụm thi THCS Văn Yên
 
11/12/2015
(thứ Sáu)
 
Tổ chức chấm thi tiết thi giảng
- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký, giám khảo)
- Địa điểm: Tại cụm thi THCS Nguyễn Trãi
15/12/2015
(thứ Ba)
 
Tổng kết Hội thi
- Thành phần: Ban chỉ đạo, BTC Hội thi; Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường THCS, GV tham dự Hội thi.
- Địa điểm: Phòng GD&ĐT
- Thời gian: 14h00’
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 159 | lượt tải:43
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay1,141
  • Tháng hiện tại55,634
  • Tổng lượt truy cập2,289,390
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây