Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Phổ biến Giáo dục pháp luật

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm học 2020 - 2021

Thứ ba - 08/12/2020 09:49
                         
        UBND QUẬN HÀ ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 135/KH-THCSDN

              Dương Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020
                     
KẾ HOẠCH

                  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2020 - 2021
                                                                                                                                                                         
       Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế;
     Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội;
      Căn cứ Công văn số 3612/SGDĐT-VP ngày 19/10/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020-2021;
     Căn cứ Công văn số 1063/PGDĐT ngày 29/10/2020 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020-2021;
    Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020–2021, trường THCS Dương Nội xây dựng kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
          Công tác pháp chế nhằm góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (CB-GV-NV-HS) của nhà trường một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; giúp m ỗi (CB-GV-NV-HS)  nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao
         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.
2. Yêu cầu
      - Công tác pháp chế phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). 
    - Công tác pháp chế phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.
    - Công tác pháp chế phải phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền thống và các cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành, của địa phương; phối hợp các lực lượng công tác pháp chế trong và ngoài ngành GD&ĐT cùng tham gia thực hiện.
     - Gắn chặt hơn nữa công tác Công tác pháp chế với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học Giáo dục công dân, đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.  
II. NHIỆM VỤ CHUNG
      1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các nhà trường và cơ sở giáo dục; phân công cán bộ, giáo viên làm công tác pháp chế tại nhà trường và phát huy hiệu quả của công tác pháp chế.
     2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường  theo Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2018-2021”. triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật tại nhà trường .
     3. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến nhà trường: Luật Giáo dục năm 2019, các nghị định, thông tư, Quyết định lĩnh vực giáo dục để cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện, góp phần xây dựng nhà trường dân chủ, kỷ cương, nền nếp.
    4. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở GDĐT, UBND cấp quận trên địa bàn thành phố Hà Nội.
      5. Xây dựng nhà trường an toàn, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
        - Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế của nhà trường, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
       - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của nhà trường;
        - Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GDĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)
       - Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
       - Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường.
       - Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

3. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
       - Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).
       - Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
       - Thường xuyên kiểm tra những văn bản QPPL của Bộ GDĐT, UBND, HĐND Thành phố ban hành như Thông tư, Quyết định, Nghị quyết …) và báo cáo, đề xuất với Phòng GDĐT trình cấp có thẩm quyền những vấn đề bất cập, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ theo quy định.
       - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành của Nhà trường ban hành (Quyết định, công văn, hướng dẫn, quy chế…) đảm bảo đúng về thể thức và thẩm quyền ban hành (theo Quyết định số 7117/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội vàThông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ).
       - Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

  - Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Kế hoạch số 365/KH-SGDĐT ngày 06/02/2020 của Sở GDĐT về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước; công tác Tư pháp ngành GDĐT Hà Nội năm 2020;
 - Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch công tác PBGDPL tại nhà trường, trong đó tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền, nội dung PBGDPL cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành giáo dục, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học  và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Luật phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; Luật An ninh mạng, Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT;
- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động NGLL.
- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của nhà trường.
- Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác PBGDPL.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng“Ngày pháp luật” ngày 09/11/2020  vào giờ chào cờ.
5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020,  Kế hoạch số 365/KH-SGDĐT ngày 06/02/2020 của Sở GDĐT về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước; công tác Tư pháp ngành GDĐT Hà Nội năm 2020
- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các VBQPPL có nội dung trái pháp luật.
- Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại nhà trường và gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
6. Về công tác thi đua, khen thưởng
Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, PBGDPL.
 
IV. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
 
Tháng   Nội dung triển khai Phụ trách
9 +10 /2020  - Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học
- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung tủ sách pháp luật.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh Luật ATGT.
- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Lãnh đạo trường.
 
- Lãnh đạo trường.
 
- Tổ pháp chế, CBTV.
 
- ĐTN, GVCN
 
- Lãnh đạo; TTCM.
 
11/2020 - Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện “Ngày pháp luật”.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy: Luật tiếp công dân; Luật chống thiên tai; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật bình đẳng giới, Luật giáo dục 2019….
- Tổ pháp chế
 
 
- Tổ pháp chế; TTCM; GVCN; ĐTN.
 
12/2020 - Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2020.
- Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
 - Tiếp tục giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
- ĐTN.
 
- GVCN, TTCM, tổ pháp chế.
- GVCN, ĐTN.
- BGH; TTCM; GVCN
 
01/2021 - Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- Triển khai văn bản của ngành đến CB,GV,HS.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.
- BGH, tổ pháp chế.
 
- BGH; TTCM, GVCN
 
- GVCN, ĐTN.
 
02/2021 - Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và HS.
- Triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
- Phòng chống bạo lực học đường
- BGH, GVCN, ĐTN.
 
- BGH, ĐTN.- GVCN, HS, ĐTN.
 
 
03/2021 - Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục triển khai tuyên truyền về kì thi vào lớp 10 THPT 2021.
- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- ĐTN.
 
- BGH, TTCM; GVCN
ĐTN.
- BGH, tổ pháp chế.
 
04/2021 - Quán triệt quy chế ĐGXL học sinh
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật.

- Tham gia tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2021.
- TTCM; GVCN.
- Tổ pháp chế; TTCM.
 
05/2021 - Tiếp tục triển khai quy chế thi vào lớp 10 THPT 2021 và kỳ thi THPT QG
- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế
- BGH; ĐTN, GVCN..

- Tổ pháp chế.
 
 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo trường
          Xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
2. Các tổ chức, đoàn thể, TTCM-VP
         Thường xuyên tuyên truyền các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tới các thành viên trong tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn.
         Đưa nội dung thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước thành nội dung trong đánh giá xếp loại công tác hàng tháng, cuối kì, cuối năm học.
3. Tổ công tác Pháp chế, Đoàn trường
       - Xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.
       - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          Trên đây là kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm học 2020 – 2021 của trường THCS Dương Nội. Đề nghị mỗi CB-GV-NV-HS và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng./.
 
Nơi nhận                                                               
- Phòng GDĐT Hà Đông (để báo cáo);
- BGH,CTCĐ, BTCĐ; TTCM-VP
- Đăng Website trường,
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
Trần Thị Kim Oanh
  

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Videos

Văn bản mới

91/KH-THCSDN

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2023-2024 trườngTHCS Dương Nội

Thời gian đăng: 16/04/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:12

85/KH-PGDĐT

Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm 2024

Thời gian đăng: 16/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:11

Số: 29/2024/NĐ-CP

Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lí trong cơ quan hành chính nhà nước

Thời gian đăng: 16/03/2024

lượt xem: 85 | lượt tải:42

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,268
  • Tháng hiện tại42,317
  • Tổng lượt truy cập3,026,558
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây