Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Phổ biến Giáo dục pháp luật » Phổ biến Giáo dục pháp luật

KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông năm 2022

Thứ hai - 31/01/2022 10:19
          UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 29/KH-PGDĐT 
 
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Hà Đông, ngày 13 tháng 01 năm 2022
KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật
                                       trong Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông năm 2022

         
          Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND quận Hà Đông về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hà Đông năm 2021, phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hà Đông ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong Ngành GDĐT trên địa bàn quận Hà Đông năm 2022 như sau:
 1.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1.  Mục đích
 1. Yêu cầu
 • Quá trình thực hiện phải bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương, Thành phố và quận, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL; đảm bảo các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết hợp, lồng ghép việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan, phù hợp đối tượng, địa bàn.
 • Gắn kết công tác PBGDPL, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của công dân; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là người đứng đầu trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật.
 • Gắn việc tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND quận lần thứ III, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của quận và khối đại đoàn kết toàn dân; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Trung ương, Thành phố và quận Hà Đông.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.
 • Huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn quận trong hoạt động PBGDPL; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.
 1.  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG
 1.  Đối tượng:
- Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và người lao dộng thuộc Phòng GDĐT Hà Đông và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (MN, TH, THCS).
- Các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
 1. Nội dung:
 • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình, Đề án công tác PBGDPL (theo phụ lục kèm); tổng kết các Chương trình, Kế hoạch, Đề án PBGDPL kết thúc năm 2022.
 • Tập trung phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp được Quốc hội thông qua và có hiệu lực năm 2021 và năm 2022; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của quận…Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường,….
 • Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo, phát triển”; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, kỷ cương hành chính, chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến… và xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, thí điểm mô hình chính quyền đô thị của quận, chính quyền số, sửa đổi Luật Thủ đô, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em… Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc quận, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội, văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt trong đại dịch, các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
 • Đẩy mạnh giáo dục nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo xu thế hiện đại trong hoạt động PBGDPL. Hướng dẫn công tác PBGDPL và đề cao trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác PBGDPL.
 • Gắn kết công tác PBGDPL, công tác thi hành và bảo vệ pháp luật với hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời gắn việc tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ quận Hà Đông, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Cơ quan UBND quận, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận.
 1. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Công tác PBGDPL
1.1.Thực hiện Chương trình PBGDPL, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL của Trung ương và Thành phố ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của quận (có phụ lục đính kèm)
 • Phòng GDĐT phối hợp với Phòng Tư pháp quận thực hiện PBGDPL tại đơn vị và chỉ đạo các trường PBGDPL tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
 • Thời gian thực hiện: năm 2022.
1.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL:
- Khai thác, sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn); các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đăng tải, cập nhật tài liệu PBGDPL, văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2021, 2022 trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Xây dựng và duy trì chuyên mục: “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT và trên Website của các nhà trường.
- Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
1.3. Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử, trên loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội
- Xây dựng tin bài, tiểu phẩm,… và tăng thời lượng tuyên truyền pháp luật.
- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL.
         1.4.Tổ chức triển khai tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
     1.5.Tuyên truyền PBGDPL về dịch vụ công trực tuyến.
     - Tuyên truyền quy định thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị  trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị.
     - Tuyên truyền Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở bằng nhiều hình thức trong đó ưu tiên xây dựng các video dễ nhớ, dễ hiểu.
     1.6. Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng (theo Kế hoạch của UBND Thành phố)
     1.7. Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (có Kế hoạch riêng).
     - Ban hành Kế hoạch;
     - Tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng hình thức phù hợp;
     - Thời gian thực hiện từ 01/10/2022 đến ngày 30/11/2022.
     1.8. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù: tuyên truyền cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật bằng nội dung, hình thức phù hợp.
     1.9.Chỉ đạo thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường:
- Nâng cao chất lượng việc giáo dục pháp luật trong nhà trường chú trọng giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; pháp luật về trật tự an toàn giao thông, pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; phòng cháy , chữa cháy; an toàn thực phẩm; phòng, chống tác hại của thuốc lá; pháp luật về bảo vệ môi trường, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử trên môi trường mạng, văn hóa phòng chống dịch bệnh Covid-19…trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn đạo đức, giáo dục công dânBộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng; quyền và bổn phận trẻ em theo Luật trẻ em; các văn bản pháp luật liên quan đến trẻ em; Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục; Quy tắc ứng xử nơi công cộng… theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn Đạo đức, Giáo dục công dân theo su hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong trường học.
- Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường.
1.10 Chỉ đạo xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật: tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND Thành phố triển khai Quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố.Thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản cộng đồng.
1.11. Chỉ đạo các trường phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ gấp tuyên truyền pháp luật.
1.12. Phát hiện, nhân rộng, thực hiện mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
     1.13. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.
1.14. Tổ chức, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tự đánh giá quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp (theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp).
Thời gian thực hiện: Quý I năm 2022.
1.15.Thực hiện xã hội hóa trong công tác PBGDPL.
1.16.Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.17.Triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của thành phố, của Sở GDĐT, UBND quận  và Phòng Tư pháp quận Hà Đông.
         2.Công tác hòa giải ở cơ sở
2.1. Triển khai và tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn quận theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/7/2019 cuả UBND Thành phố.
2.2. Tham gia tập huấn về công tác hòa giải theo kế hoạch của UBND quận.
3. Đánh giá, công nhận, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
3.1. Phối hợp với phòng Tư pháp quận, UBND các phường thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến về đánh giá, công nhận, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
3.2.Tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức được giao quản lý, tham mưu, thực hiện công tác đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
4. Kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận.
5. Tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở sơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trong ngành GDĐT.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           1. Đối với Phòng GDĐT: chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông điệp 5K; pháp luật về an toàn giao thông; pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn thực phẩm; phòng, chống tác hại của thuốc lá; pháp luật bảo vệ môi trường; Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Quy tắc ứng xử  trong các cơ sở giáo dục; Quy tắc ứng xử  trên môi trường mạng, sửa đổi Luật Thủ đô trong lĩnh vực giáo dục…tuyên truyền về Luật Giáo dục; Luật phòng chống tham nhũng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động,…bằng nhiều hình thức phù hợp; kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng, chống cháy nổ; xâm hại tình dục; phòng chống thương tích cho trẻ em;
           2. Đối với các trường MN, TH, THCS:
            - Xây dựng câu lạc bộ pháp luật trong trường học, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội, văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh, giáo viên;
         - Xây dựng Kế hoạch “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2022-2027.
Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong Ngành GDĐT trên địa bàn quận Hà Đông năm 2022. Các đơn vị trường học căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch tại đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; định kỳ hàng quý, 06 tháng, 1 năm báo cáo kết quả gửi về Phòng GDĐT, Phòng GDĐT định kỳ báo cáo gửi UBND quận (qua Phòng Tư pháp-Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận) theo kế hoạch./.
 
Nơi nhận:
-  Phòng Tư pháp (báo cáo UBND quận)
Lãnh đạo, CV PGD ĐT (để chỉ đạo);
- Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);
- Lưu: VT.
KT TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
 
Nguyễn Thị Thu Hương


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Videos

Văn bản mới

62024

Lịch trực hè

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:0

Số: 3118/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 23 | lượt tải:14

Số: 134/QĐ-PGDĐT

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 22 | lượt tải:10

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay1,273
 • Tháng hiện tại36,381
 • Tổng lượt truy cập3,218,674
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây