DANH SÁCH COI CHÁM THI THỬ LỚP 9

Thứ hai - 16/05/2016 21:34
Ngày 18/05/2016, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông tổ chức thi thử cho HS khối 9 lần 2, đề nghị các đc CB, GV, NV xem DS coi chấm thi để thực hiện. Trân trọng!
DANH SÁCH COI CHÁM THI THỬ LỚP 9
 
 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI
------------------------
Số 19/QĐ-THCS
          
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Dương Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016
                                                         
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban coi thi thử vào lớp 10 THPT cho HS khối  9 đợt 2 (ngày 18/05)
năm học 2015-2016
_________________________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DƯƠNG NỘI
          Thực hiện chủ trương Đề án số 01-ĐA/QU ngày 28 tháng 12 năm 2010 của
Quận ủy Hà Đông về việc Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông
giai đoạn 2010-2015
          Thực hiện văn bản  số 433/PGD&ĐT – THCS  ngày 13/05/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT cho HS khối  9 năm học 2015-2016  cấp THCS
          Xét đề nghị của các tổ chuyên môn
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1: Thành lập Ban coi thi thử vào lớp 10 THPT cho HS khối 9 đợt 2 năm  học 2015-2016 gồm các ông, bà có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Thời gian
Sáng 18/05 Chiều 18/05  
1.       Nguyễn Thị Xinh H. trưởng T.ban X X  
2.       Triệu Tiến Chính Phó HT Phó ban X X  
3.       Khuất Thị Thắm Phó HT Phó ban   X X  
4.       Trần Thị Nga TKHĐ Thư kí X X  
5.       Triệu T Mai Hương TPTXH2 Giám thị X    
6.       Phùng Hải Chinh Giáo viên Giám thị X    
7.       Nguyễn Hồng Thu Giáo viên Giám thị X    
8.       Trần T Kim Oanh Giáo viên Giám thị X    
9.       Triệu Tiến Tú Giáo viên Giám thị X    
10.                          Khương Thúy Nhung Giáo viên Giám thị X    
11.                          Nguyễn Thị Thạch Giáo viên Giám thị X    
12.                          Trần Quang Hải Giáo viên Giám thị X    
13.                          Lê Minh Khiêm Giáo viên Giám thị X    
14.                          Đặng T Thanh Nhàn Giáo viên Giám thị X    
15.                          Vũ Hồng Hạnh Giáo viên Giám thị X    
16.                          Nguyễn Ngọc Mai Giáo viên Giám thị X    
17.                          Trần Ngọc Hải Giáo viên Giám thị X    
18.                          Nguyễn Duy Thảo TP TTN Giám thị X    
19.                          Nguyễn Hồng Vân Giáo viên Giám thị X    
20.                          Nguyễn Thúy Nga Giáo viên Giám thị X    
21.                          Nguyễn Hông Hương Giáo viên Giám thị X    
22.                          Nguyễn T Thu Hiền Giáo viên Giám thị X    
23.                          Lê T Phương Thảo Giáo viên Giám thị X    
24.                          Vũ T Bích Hằng Giáo viên Giám thị X    
25.                          Phạm Thu Huyền Giáo viên Giám thị X    
26.                          Bạch Thị Hoàn Giáo viên Giám thị X    
27.                          Nguyễn T Thanh Xuân Giáo viên Giám thị X    
28.                          Khuất Thi Sơn Giáo viên Giám thị   X  
29.                          Ngô Thị Huệ Giáo viên Giám thị   X  
30.                          Lê Thi Mai Giáo viên Giám thị   X  
31.                          Bùi T Hồng Toan Giáo viên Giám thị   X  
32.                          Nghiêm Thị Thanh Giáo viên Giám thị   X  
33.                          Trương Thu Hằng Giáo viên Giám thị   X  
34.                          Hạc Hông Loan Giáo viên Giám thị   X  
35.                          Vũ Thị Diệu Giáo viên Giám thị   X  
36.                          Hoàng Bích Liên Giáo viên Giám thị   X  
37.                          Lê Thị Hóa Giáo viên Giám thị   X  
38.                          Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên Giám thị   X  
39.                          Nguyễn Thị Yên Giáo viên Giám thị   X  
40.                          Nguyễn Thị Liên Giáo viên Giám thị   X  
41.                          Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Giám thị   X  
42.                          Phạm Thị Doan Giáo viên Giám thị   X  
43.                          Đỗ Hải Vân Giáo viên Giám thị   X  
44.                          Dương Thị Hậu GVHĐ Giám thị   X  
45.                          Nguyễn T Bích Hồng GVHĐ Giám thị   X  
46.                          Phạm Thị Thảo GVHĐ Giám thị   X  
47.                          Đặng Thị Khuyên GVHĐ Giám thị   X  
48.                          Đặng Thị Tuyết GVHĐ Giám thị   X  
49.                          Tạ Thị Sáu GVHĐ Giám thị   X  
50.                          Nguyễn Văn Thắng GVHĐ Giám thị   X  
51.                          Nguyễn Thị Thúy GVHĐ Giám thị   X  
52.                          Nguyễn Thị Dung GVHĐ Giám thị   X  
53.                          Nguyễn Thị Giang GVHĐ Giám thị X    
54.                          Nguyễn Thu Trang Nhân viên P vụ   X  
55.                          Bùi Thu Hoài Nhân viên P vụ X    
56.                          Nguyễn Trung Dư Nhân viên P vụ X    
57.                          Nguyễn Thị Thắm Nhân viên P vụ X    
58.                          Bùi Thị Duyên Nhân viên P vụ   X  
          Điều 2: Ban giám thị có trách nhiệm:
-         Tổ chức coi theo đúng Quy chế thi.
-         Ban coi thi kiểm tra có trách nhiệm giải trình những khiếu nại (nếu có).
-         Thời gian, địa điểm: Ban coi thi có mặt đúng 7h30 phút và 13h30 phút
 ngày 18/05/2016 (theo danh sách phân công) tại trường THCS Dương
Nội Quận Hà Đông
Điều 3: Các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
-          Như điều 1
-         Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Xinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI
------------------------
Số 20/QĐ-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Dương Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016
       
                                                         
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chấm thi thử vào lớp 10 THPT cho HS khối  9 đợt 2 (ngày 18/05)
năm học 2015-2016
_________________________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DƯƠNG NỘI
          Thực hiện chủ trương Đề án số 01-ĐA/QU ngày 28 tháng 12 năm 2010 của
Quận ủy Hà Đông về việc Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông
giai đoạn 2010-2015
          Thực hiện văn bản  số 433/PGD&ĐT – THCS  ngày 13/05/2016 của Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT cho HS khối  9 năm học 2015-2016  cấp THCS
          Xét đề nghị của các tổ chuyên môn
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1: Thành lập Ban chấm thi thử vào lớp 10 THPT cho HS khối 9 đợt 2 năm  học 2015-2016 gồm các ông, bà có tên sau:
 
Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Môn Ghi chú
1 Nguyễn Thị Xinh Hiệu trưởng Trưởng ban    
2 Khuất Thị Thắm PHT Phó ban    
3 Triệu Tiến Chính PHT Phó ban    
4 Trần Thị Thu Thủy Tổ trưởng Giám khảo Ngữ văn  
5 Đinh Thị Thanh Tâm Tổ phó Giám khảo Ngữ văn  
6 Trịnh Thị Thanh Hà Giáo viên Giám khảo Ngữ văn  
7 Lương Thị Ngọc Anh Giáo viên Giám khảo Ngữ văn  
8 Bùi Thị Thanh Hương Tổ trưởng Giám khảo Toán  
9 Ng T Thanh Hương Giáo viên Giám khảo Toán  
10 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Giám khảo Toán  
11 Đặng T Thanh Hải Giáo viên Giám khảo Toán  
12 Dương Vân Hà Giáo viên Giám khảo Toán  
35 Trần Thị Nga TKHĐ Thư ký    
           
Điều 2: Ban giám thị có trách nhiệm:
-Tổ chức chấm theo đúng Quy chế thi từ khâu chấm thi, lên điểm và thông báo
 kết quả cho học sinh.
- Ban chấm thi kiểm tra có trách nhiệm giải trình những khiếu nại nếu có.
- Bài kiểm tra phải được chấm theo đúng hướng dẫn chấm.
- Thời gian, địa điểm: Ban chấm thi có mặt đúng 13h30 ngày 18/05/2016 tại
 trường THCS Dương Nội – Quận Hà Đông.
Điều 3: Các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
-          Như điều 1
-         Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thị Xinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 159 | lượt tải:43
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay1,135
  • Tháng hiện tại55,628
  • Tổng lượt truy cập2,289,384
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây